Rok 2008

 • Ł. Sułkowski, W cieniu Darwina – Inspiracje ewolucjonistyczne w zarządzaniu, [w:] Współczesne Zarządzanie nr 4/2008, Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, ISSN 1643-5494, ss. 11-22, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
 • Ł. Sułkowski, O biologicznych korzeniach organizacji – ewolucjonizm, kognitywistyka i memetyka w naukach o zarządzaniu, [w:] Przegląd Organizacji, 3/2008, ISSN 0137-7221, 17-19, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2008
 • Ł. Sułkowski, Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, [w:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6/2008, ISSN 1641-0874, ss. 9-25 Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008
 • Ł. Sułkowski, La compétitivité des entreprises polonaises dans le context e des recherches comparatives sur le caractère interculturel des pays membres de l’Union Européenn [w:] La competitivité des entreprises des territoires et des Etat d’Europe. Conséquences pour le developpement et la cohésion de l’U.E., (red.) Martin, J.J. Tomidajewicz, ss. 303-319, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008
 • Ł. Sułkowski, Paradigm of Neoevolutionism in management sciences, [w:] Management, 12, nr 2/2008, ISSN 1429-9321, ss. 7-13, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, 2008
 • Ł. Sułkowski, Autokrytyczny nurt w naukach o zarządzaniu, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 4(134)/2008, ISSN 0137-5466, ss. 3-5, Ł. Sułkowski, (red.), Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008
 • Ł. Sułkowski, Temple, church and religion metaphors in values management, [w:] Management, 12, nr 1/2008, ISSN 1429-9321, ss. 27-34, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008
 • Ł. Sułkowski, Zarządzanie – nauka postakademicka?, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 1/2008, ISSN 0137-5466, ss. 3-5, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Szkoła Główna Handlowa, 2008
 • Ł. Sułkowski, Cztery interpretacje przedmiotu zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), ISBN 978-83-7251-928-3, ss. 405-414, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2008
 • Ł. Sułkowski, Mosty zamiast murów – integracja nauki wokół nowych pól badawczych, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 2(132)/2008, ISSN 0137-5466, ss. 3-5, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008
 • Ł. Sułkowski, Czy koncepcje jakie pojawiają się w naukach o zarządzaniu można nazwać teoriami, a jeśli nie, to Rodzi się wątpliwość czy ”zarządzanie” jest nauką?, [w:] Zarządzanie, Przybyła (red.), ISSN 1899-3192, ss. 21-22, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2008
 • Ł. Sułkowski, Cultural risk management as a safety strategy, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, Tom 10, Zeszyt 3/2009, Ł. Sułkowski, Marjański (red.), ISSN 1733-2486, ss. 99-108, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź, 2008
 • Ł. Sułkowski, Ewolucyjne korzenie nauk o zarządzaniu, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 3(133)/2008, ISSN 0137-5466, ss. 3-5, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, 2008
 • Ł. Sułkowski, O biologicznych korzeniach organizacji – ewolucjonizm, kognitywistyka i memetyka w naukach o zarządzaniu [w:] Przegląd Organizacji, 3/2008, ISSN 0137-7221, ss. 17-19, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Warszawa, 2008
 • Ł. Sułkowski, Is Organizational Culture a Topic of Interest?, [w:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, numer 6(65)/2008, ISSN 1641-0874, ss. 9-26, Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008
 • Ł. Sułkowski, Kształtowanie postaw etycznych w procesie kształcenia na kierunkach biznesowych w Polsce, [w:] Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności?, J. Dietl, Sapijaszka (red.), ISBN 978-83-925649-4-2, ss. 95-100, Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź, 2008
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Techniki zarządzania sukcesją międzypokoleniową w biznesach rodzinnych, [w:] Nowoczesne instrumenty zarządzania, S. Marciniak, J. Ostaszewski (red.), 259-266, Wydawnictwo SGH, TNOiK, Warszawa, 2008
 • Ł. Sułkowski, Specyfika zarządzania biznesami rodzinnymi – reasumpcja badań, [w:] Nowe koncepcje zarządzania i finansowania rozwoju firm regionu łódzkiego, L. Lewandowska (red.), ss. 259-267, Wydawnictwo Polski Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Łódź, 2008
 • Ł. Sułkowski, Interpretatywny paradygmat strategii organizacyjnej, [w:] Praca Zbiorowa, Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, (red.) R. Krupski, ss. 33-42, Wydawnictwo WSPiZ, Wałbrzych, 2008
 • Ł. Sułkowski, The paradigms of social science in intercultural management, [w:] Intercultural Management Studies Working Papers, Studia i Monografie nr 18, T.P. Massey, M. Hess, Ł. Sułkowski (red.), ss. 17-32, 2008

Rok 2007

 • Ł. Sułkowski, Problem demarkacji nauk o zarządzaniu, [w:] Przegląd Organizacji, nr 1/2007, ISSN 0137-7221, ss. 12-14, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK, 2007
 • Ł. Sułkowski, Cultural Conditioning of Polish Enterprises’ Competitivness in the Light of Cross Cultural Comparative Studies of EU Countries, [w:] Transition of Central European Economies and Entreprises, (red.) R. Piasecki, ss. 137-159, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2007
 • Ł. Sułkowski, Knowledge and belief as dialectics of strategic management, [w:] Management, vol. 11, no. 1/2007, ISSN 1429-9321, 65-69, Wydawnictwo Uniwersytet Zielona Góra, 2007
 • Ł. Sułkowski, Application des techniques d’empowerment dans les projects d’emamcipation dirige vers les groupes defavorise, [w:] L’Europe et le developpement regional. Politiques communautaires, entrepreneuriat et mobilisation de la societe civile, ss. 433-436, Wydawnictwo PGV/AESIC ISLA, Lisboa, 2007
 • Ł. Sułkowski, Wybrane zagadnienia epistemologiczne w marketingu, [w:] Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) Sz. Figiel, ss. 11-24, Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2007
 • Ł. Sułkowski, Biznesy rodzinne źródłem bogactwa narodów? Wnioski z badań empirycznych family business w Polsce, [w:] Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1183, Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, (red.) T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, ISSN 0324-8445, ss. 504-518, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, Narzędzia promocji w marketingu relacji, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), ISSN 0324-8445, ss. 519-524, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007
 • Ł. Sułkowski, Empowerment methods in social projects managements, [w:] Intercultural Management Studies, Studia i Monografie nr 18, T.P. Massey, M. Hess, Ł. Sułkowski (red.), ISBN 9788360230268, ss. 241-246, Wydawnictwo SWSPiZ Łódź, USA: Clark University, 2007
 • Ł. Sułkowski, Wysoko efektywne systemy pracy w przedsiębiorstwach rodzinnych, [w:] Systemy wysoce efektywnej pracy, (red.) S. Borkowska, ISBN 978-83-61125-06-8, 183-190, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa, 2007
 • Ł. Sułkowski, Wstęp. Zarządzanie międzykulturowe w warunkach globalizacji, [w:] Studia i Monografie nr 17, Studia z zarządzania międzykulturowego, Ł. Sułkowski (red.), ss. 5-9, ISBN 978-83-60230-13-8, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2007
 • Ł. Sułkowski, Likwidacja barier społecznych i kulturowych technikami empowermentu – doświadczenia projektu EQUAL „Wychowankowie domów dziecka – nowe szanse, lepsze jutro, [w:] Studia i Monografie nr 17, Studia z zarządzania międzykulturowego”, Ł. Sułkowski (red.), 305-310, ISBN 978-83-60230-13-8, Wydawnictwo Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź, 2007
 • Ł. Sułkowski, Awangarda feministyczna w naukach o zarządzaniu – refleksje maskulinistyczne, [w:] Współczesne Zarządzanie, nr 3/2007, ISSN 1643-5494, ss. 13-21, Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński, 2007
 • Ł. Sułkowski, Zmiana kultury konsumpcyjnej – wyzwanie dla zarządzania, [w:] Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, nr 1184/2007, (red.) J. Skalik, ISSN 0324-8445, ss. 393-398, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2007
 • Ł. Sułkowski, Rola marketingu we współczesnej kulturze konsumpcyjnej, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom VIII, zeszyt 1/2007, ISSN 1733-2486, ss.145-155, Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 2007
 • Ł. Sułkowski, Problemy wielokulturowości w procesie integracji europejskiego rynku pracy, [w:] Integracja europejska i procesy globalizacji, (red.) M. Dudek, ISBN 978-83-7481-103-3, 131-145, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Zielona Góra, 2007
 • Ł. Sułkowski, Wokół tożsamości nauk o zarządzaniu, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 1/2007, ISSN 0137-5466, ss.3-5, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007
 • Ł. Sułkowski, Manifest jedności nauk o zarządzaniu, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 2/2007, ISSN 0137-5466, ss. 3-5, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007
 • Ł. Sułkowski, Recepcja nurtu interpretatywnego w naukach o zarządzaniu, [w:] Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, K.T. Konecki, P. Chomczyński (red.), ISBN 978-83-7525-053-4, ss. 22-31, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2007
 • Ł. Sułkowski, Czy nauki o zarządzaniu powinny być wolne od wartościowania?, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 3/2007, ISSN 0137-5466, ss. 3-5, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007
 • Ł. Sułkowski, Kim jesteś badaczu organizacji?, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 4/2007, ISSN 0137-5466, ss. 3-5, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007
 • Ł. Sułkowski, Empowerment w projektach emancypacyjnych skierowanych do grup defaworyzowanych – doświadczenia projektu EQUAL „Wychowankowie domów dziecka – nowe szanse, lepsze jutro”, [w:] Mentoring w doradztwie zawodowym, ISBN 978-83-60230-13-8, 171-177, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2007
 • Ł. Sułkowski, Kulturowa interpretacja ryzyka w zarządzaniu, [w:] Zarządzanie ryzykiem: Wyzwania XXI wieku, B.R. Kuc (red.), ISBN 978-83-86228-843, ss. 49-55, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa, 2007
 • Ł. Sułkowski, Zarządzanie rozwojem organizacji poprzez kulturę, tożsamość i wizerunek organizacji, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Tom I, Lachiewicz (red.), ss. 112-122, Łódź, 2007
 • Ł. Sułkowski, Roli praktyka, doslidnika i wczitiela w uprawlinni, [w:] Wisnik Naszonalnowo Universitietu Lwowskaja Politechnika, nr 580, ss. 149-153, Lwów, 2007
 • A. Marjański, Ł. Sułkowski, Przedsiębiorczość menedżera-właściciela w małej firmie rodzinne XXI wiekuj, [w:] Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, ISBN 978-83-73782638, ss. 161-187, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2007
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Strategie wzrostu małych biznesów rodzinnych, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Praca zbiorowa pod (red.) E. Urbańczyk, Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-60585-04-7, ss. 639-649, Wydawnictwo Kreos, Szczecin, 2007
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Problemy motywowania pracowników małych przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku, J. Penc (red.), ISBN 978-83-85399-62-9, ss. 340-346, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Katedra Systemów Zarządzania PŁ, Łódź, 2007
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Sukcesja jako strategiczny problem rozwoju małych przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, S. Lachiewicz (red.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Tom II, ISBN 9788372832146, ss. 130-139, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2007
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, Zastosowanie koncepcji komunikacji marketingowej RABOSTIC w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce,[w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania, (red.) S. Lachiewicz, M. Matejun, Tom II, ISBN 978-83-7283-217-7, ss. 380-387, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2007
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Sukcesja – międzypokoleniowa strategia rozwoju biznesów rodzinnych, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom VIII, Zeszyt 2/2007, ISSN 1733-2486, 55-66, Wydawnictwo Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, Specyfika komunikacji marketingowej w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, J. Stankiewicz (red.), ISBN 978-83-7481-098-2, ss. 203-209, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2007
 • Ł. Sułkowski, J. Gawryś, Doslidżennia oczekiwań potencjillnych studientiw u sjektori wyższoj szkoli w Polszi, [w:] Formuwannia rinkowoi ekonomiki. Marketing. Teoria i praktyka, ss. 316-325, Kijowskii Naszonalnyj Ekonomiczeskij Uniwersitjet im. Wadima Gjetmana, Kijów, 2007
 • S. Fagasiński, Ł. Sułkowski, Mainstreaming rezultatów projektu EQUAL „Wychowankowie domów dziecka – nowe szanse, lepsze jutro, [w:] Mentoring w doradztwie zawodowym, ss. 69-77, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2007

Rok 2006

 • Ł. Sułkowski, La dynamique de gestion du personel dans les entreprise familiales, [w:] La dynamique des ressources humaines – facteur potentiel d’integration dans l’ Europe elargi, C. Martin, M. Pirtea, A. A. Chemeleu (red.), ISBN 978-973-7608-99-4, ss. 78-89, PGV, Universite de l’Ouest Timisoara, 2006
 • Ł. Sułkowski, Human Resource Management in Family Businesses in Poland, [w:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, numer 1(46)/2006, ISSN 1641-0874, ss. 19-28, Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006
 • Ł. Sułkowski, Non – fundamentalist Manner of Conducting Management Sciences, [w:] Organizacja i Kierowanie, tom 1(123)/2006, Sz. Cyfert (red.), ISSN 0137-5466, ss. 53-65, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006
 • Ł. Sułkowski, Charakterystyka zarządzania biznesami rodzinnymi – wnioski z badań,  [w:] Przegląd Organizacjii, nr 5/2006, ISSN 0137-7221, ss. 10-13, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania (TNOiK), 2006
 • Ł. Sułkowski, Społeczeństwo informacyjne a kultura konsumpcyjna [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, Numer 1132/2006, ISSN 0324-8445, ss. 221-227, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2006
 • Ł. Sułkowski, Dualizm w epistemologii nauk o zarządzaniu, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzania, Metody badawcze w zarządzaniu – aspekt teoretyczny i praktyczny, Tom 4, numer 1114/2006, ISSN 0324-8445, ISSN 1732-0712, ss. 13-22, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2006
 • Ł. Sułkowski, Tożsamość organizacyjna a kultura organizacyjna – problemy metodologiczne, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, T. Listwan (red.), numer 1130/2006, ISSN 0324-8445, ss. 491-497, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2006
 • Ł. Sułkowski, Charakterystyka zarządzania biznesami rodzinnymi, [w:] Przegląd Organizacji, nr 5/2006, ISSN 0137-7221, ss. 10-14, Wydawnictwo TNOiK, Warszawa, 2006
 • Ł. Sułkowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 1/2006, ISSN 1641-0874, ss. 19-28, Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006
 • Ł. Sułkowski, Nurt krytyczny w naukach o zarządzaniu, [w:] Współczesne zarządzanie, nr 1/2006, ISSN 1643-5494, ss. 5-13, Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński, 2006
 • Ł. Sułkowski, O potrzebie niefundamentalistycznego dyskursu w epistemologii zarządzania, [w:] Organizacja i kierowanie, nr 1/2006, ISSN 0137-5466, ss. 53-65, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006
 • Ł. Sułkowski, Czym zajmuje się współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi?, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 7, Zeszyt 3, Łódź 2006, ISSN 1733-2486, ss. 77-82, Wydawnictwo SWSPiZ, 2006
 • Ł. Sułkowski, Problemy sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym a pomoc doradztwa zawodowego, [w:] Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego. Studia i monografie nr 13, ss. 229-236, Wydawnictwo Absolwent SWSPiZ, Łódź, 2006
 • Ł. Sułkowski, Perspektywa interpretatywna w naukach o zarządzaniu, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1104, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – celowość, skuteczność, efektywność, (red.) H. Jagoda, J. Lichtarski, ISSN 0324-8445, ss. 135-143, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2006
 • Ł. Sułkowski, Kultura przedsiębiorczości w biznesach rodzinnych w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom 7, zeszyt 3, Przedsiębiorczość – nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, ISSN 1733-2486, ss. 77-82, Łódź – Ostrów Wielkopolski, 2006
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Determinanty przedsiębiorczości w biznesach rodzinnych – badania empiryczne, [w:] Przedsiębiorczość i Innowacyjność. Wyzwania współczesności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1116, ISSN 0324-8445, ss. 349, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2006
 • Ł. Sułkowski, Specyfika kulturowa przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, (red.) Mieczysław Morawski, ss. 177-183, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych, 2006
 • Ł. Sułkowski, Doslidżenia spiecifiki simjennowo biznesu w Polszi, [w:] Regionalnaia Ekonomika, nr 3/2006, ss. 199-215, Ukraina, 2006
 • Ł. Sułkowski, A. Mariański, Sukcesja w biznesie rodzinnym jako przykład strategicznego transferu zasobów, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, R. Krupski (red.), ISBN 9788392031970, ss. 233-244, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych, 2006
 • Ł. Sułkowski, Andrzej Marjański, Zmiana warty w przedsiębiorstwie rodzinnym – ewolucja czy rewolucja, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1141, Zmiana warunkiem sukcesu: dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, J. Skalik (red.), ISSN 0324-8445, ss. 390-396, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2006
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w biznesach rodzinnych – badania empiryczne, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1116, Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, A. Kaleta, K. Moszkowicz, Woźniak (red.), ISSN 0324-8445, ss. 349-355, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2006
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Zastosowanie teorii zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach rodzinnych, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1137, Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, (red.) A. Kaleta, K. Moszkowicz, ISSN 0324-8445, ss. 301-307, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2006
 • Ł. Sułkowski, R. Seliga, Zastosowanie wybranych elementów marketingu relacji w szkolnictwie wyższym w Polsce, [w:] Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, W. Deluga, J. Chotkowski (red.), ISBN 9788392068419, ss. 225-233, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Koszalin, 2006
 • Ł. Sułkowski, S. Fagasiński, Inicjatywa wspólnotowa Equal w Polsce w latach 2004-2006, [w:] Polska w Unii Europejskiej – próba bilansu 2006, Studia i Monografie nr 14/2006, Praca zbiorowa pod redakcją R. Piaseckiego, ss. 209-222, Wydawnictwo Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź, 2006
 • Ł. Sułkowski, S. Fagasiński, U. Połeć, Wychowankowie domów dziecka – „Nowe Szanse – Lepsze jutro – projekt EQUAL”, [w:] Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego. Studia i Monografie nr 13, ss. 51-59, Wydawnictwo Absolwent SWSPiZ, Łódź, 2006
 • Ł. Sułkowski, J. Gawryś, Eticzne diliemy pidgotowki menedżerów, [w:] Konceptualnyje zasady formuowania meniedżmentu w Ukraini, ss. 25-30, Kijów, Ukraina, 2006

Rok 2005

 • Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, ISBN 83-208-1590-8, ss. 202, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005
 • Ł. Sułkowski, Tożsamość i kultura organizacyjna przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce (monografia z projektu KBN 1 H02C 062 27), ISBN 9788372852625, ss. 297, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Łódź-Toruń, 2005
 • Ł. Sułkowski, Poznawalny osnowi nauk pro uprawlinnia, [w:] Regionalnaia Ekonomika, nr 4, ss. 12-21, Lwów, Ukraina, 2005
 • Ł. Sułkowski, B. Haus, Sukcesja i zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie rodzinnym, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce (monografia z projektu KBN 1 H02C 062 27), ISBN 9788372852625, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Łódź-Toruń, 2005
 • Ł. Sułkowski, Utopia zarządzania, [w:] Przegląd organizacji, nr 11/2005, ISSN 0137-7221, ss. 7-9, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), 2005
 • Ł. Sułkowski, Perspektywy rozumienia tożsamości organizacyjnej, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 3/2005, ISSN 0137-5466, ss. 71-78, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005
 • Ł. Sułkowski, Zarządzanie marketingowe w świetle idei postmodernistycznych, [w:] Przegląd organizacji, nr 5/2005, ISSN 0137-7221, ss. 35-39, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), 2005
 • Ł. Sułkowski, Organizacja w poszukiwaniu tożsamości, [w:] Przegląd organizacji, nr 3/2005, ISSN 0137-7221, ss. 7-10, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), 2005
 • Ł. Sułkowski, Kulturowe ograniczenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych w Polsce, [w:] Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej, ss. 119-134, Wydawnictwo SWSPiZ (publikacja z grantu KBN 2H02C 066 24), Łódź, 2005
 • Ł. Sułkowski, Interpretatywna koncepcja strategii organizacji, [w:] Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, J. Stankiewicz (red.), ss. 15-24, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra. 2005
 • Ł. Sułkowski, Problem więzi familijnych w gospodarce, [w:] Zeszyty naukowe nr 58/2005, Kapitał społeczny we wspólnotach, ISSN 1641-2168, ss. 311-320, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 2005
 • Ł. Sułkowski, Strategie małych przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, R. Krupski (red.), ISBN 83-920319-2-X, ss. 171-178, Prace naukowe WWSZiP, Wałbrzych, 2005
 • Ł. Sułkowski, Przyczyny kryzysów w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom VI, zeszyt 3/2005, ISSN 1733-2486, ss. 43-50, Wydawnictwo SWZPiZ, Łódź, 2005
 • Ł. Sułkowski, Modjel fukcjionowania simjeinowo pidpiiemstwa, [w:] Promjetiej. Rjegionalnyj zbiornik naukowych prac z ekonomiki, ss. 180-186, Naszonalnaja Akademia Nauk Ukrainy, Lwów, 2005
 • Ł. Sułkowski, K. Safin Problematyka przedsiębiorstwa rodzinnego, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, (monografia z projektu KBN 1 H02C 062 27), Wydawnictwo TNOiK, Łódź-Toruń, 2005
 • B. Haus, Ł. Sułkowski, K. Safin, Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. (monografia z projektu KBN 1 H02C 062 27), Wydawnictwo TNOiK, Łódź-Toruń, 2005
 • Ł. Sułkowski, A. Marjański, Rodzaje klasyfikacji przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, (monografia z projektu KBN 1 H02C 062 27), Wydawnictwo TNOiK, Łódź-Toruń, 2005
 • Ł. Sułkowski, Sukcesja i zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie rodzinnym, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, (monografia z projektu KBN 1 H02C 062 27), Wydawnictwo TNOiK, Łódź-Toruń, 2005
 • B. Haus, Ł. Sułkowski, K. Safin, Wnioski z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, (monografia z projektu KBN 1 H02C 062 27), Wydawnictwo TNOiK, Łódź-Toruń, 2005
 • B. Haus, Ł. Sułkowski, K. Safin, Wstęp, [w:] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, (monografia z projektu KBN 1 H02C 062 27), Wydawnictwo TNOiK, Łódź-Toruń, 2005

Rok 2004

 • Ł. Sułkowski, Who creates the science of management? Considerations on the role of manager,researcher and teacher, [w:] Formation et developpement des competences manageriales dans l’Europe elargi, C. Martin, Z. Mikołajczyk (red.), ISBN 9788371717697, 57-63, publikacje pokonferencyjne, PGV, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2004
 • Ł. Sułkowski, Punkty krytyczne w rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, J. Skalik (red.), nr 1054/2004, ISSN 0324-8445, 240-246, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2004
 • Ł. Sułkowski, Między poznaniem a działaniem – eklektyzm metodologiczny w zarządzaniu, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 3/2004, ISSN 0137-5466, ss. 33-42, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004
 • Ł. Sułkowski, Postmodernistyczne inspiracje zarządzania, [w:] Współczesne Zarządzanie, nr 3/2004, ISSN 1643-5494, ss. 5-13, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków, 2004
 • Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, ISBN 83-7285-120-4, ss. 261, Wydawnictwo Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania – Dom Organizatora, Toruń, 2004
 • Ł. Sułkowski, Metodologia nauk o zarządzaniu, [w:] Przegląd organizacji, nr 10/2004, ISSN 0137-7221, ss. 7-10, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2004
 • Ł. Sułkowski, Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu, [w:] Organizacja i kierowanie, nr 1 (115)/2004, ISSN 0137-5466, ss. 3-14, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN), 2004
 • Ł. Sułkowski, Metafory w życiu organizacji, [w:] Przegląd organizacji, nr 6/2004, ISSN 0137-7221, ss. 7-11, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2004
 • Ł. Sułkowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej, [w:] Prace Naukowe nr 1032 Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, T. Listwan (red.), ISSN 0324-8445, ss. 537-543, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2004
 • Ł. Sułkowski, Przedsiębiorczość w firmach rodzinnych w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność MŚP – wyzwania współczesności, A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), ss. 464-472, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2004
 • Ł. Sułkowski, Metodologia nauk o zarządzaniu, [w:] Przegląd organizacji, nr 10/2004, ISSN 0137-7221, ss. 33-36, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2004
 • Ł. Sułkowski, Ideały epistemiczne zarządzania, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ISBN 978-83-7695-140-9, ISSN 0324-8445, ss. 151-159, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004
 • Ł. Sułkowski, Problem niewspółmierności koncepcji w zarządzaniu, [w:] Przegląd organizacji, nr 4/2004, ISSN 0137-7221, ss. 6-8, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), 2004
 • Ł. Sułkowski, Problemy zrozumienia znikającej organizacji, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, E. Niedzielska, K. Perechuda (red.), ISBN 83-7011-734-1, 34-39, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2004
 • Ł. Sułkowski, Komunikacja marketingowa – sfera dylematów moralnych, [w:] Organizacja i zarządzanie, Zeszyty naukowe, nr 24/2004, ISSN 1899-6116, ss. 19-24, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004
 • Ł. Sułkowski, Zastosowanie strategii konkurencji w zarządzaniu niepubliczną szkołą wyższą, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku, M. Łaguna, A. Rudzewicz (red.), ss. 201-206, Olsztyn, 2004
 • Ł. Sułkowski, Model przedsiębiorstwa rodzinnego, [w:] Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, J. Stankiewicz (red.), ISBN 83-89712-01-6, ss. 247-254, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2004
 • Ł. Sułkowski, Badania oczekiwań potencjalnych studentów w sektorze szkolnictwa wyższego niepublicznego w GOW, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego, P. Zalewski, M. Morawski(red.), ISBN 9788392031963, ss. 127-137, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych, 2004
 • Ł. Sułkowski, Mieżkulturnyj markjeting – sproba obrisu koncjepcij [w:] Markjeting ta logistka, ss. 305-307, Lwow, 2004
 • Ł. Sułkowski, Status poznawczy zarządzania procesowego, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, M. Romanowska, M. Trocki (red.), ISBN 83-7378-084-X, ss. 45-51, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004
 • Ł. Sułkowski, Zarządzanie strategiczne w pogoni za paradygmatem, [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, R. Krupski (red.), ISBN 8392031654, ss. 107-114, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych, 2004
 • Ł. Sułkowski, Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Psychologia w zarządzaniu – dydaktyka, badania, sukcesy, Studia i Monografie nr 10/2004, ISBN 8388384775, ss. 197-207, Wydawnictwo Absolwent SWSPiZ, Łódź, 2004
 • Ł. Sułkowski, Znaczenie projektów europejskich dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym, M. Adamowicz (red.), ISBN 83-7244-502-8, ss. 147-152, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2004
 • Ł. Sułkowski, Orientacja marketingowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom V, Zeszyt 1/2004, ISSN 1733-2486, ss. 183-188, Wydawnictwo SWSPiZ Łódź, 2004
 • Ł. Sułkowski, Jak zarządzający interpretują strategię organizacji?, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom V, Zeszyt 1, ISSN 1733-2486, ss. 175-182, Wydawnictwo SWSPiZ Łódź, 2004
 • Ł. Sułkowski, Cultural Influence on Mamagerial Patterns, 12TH ANNUAL CEEMAN CONFERENCE “Enlargement of the EU and Its Impact on Management Development”, 30 September – 1 October 2004, St. Petersburg, Russia, 2004
 • Ł. Sułkowski, M. Koszmider, Analiza procesowa kształcenia w szkole wyższej, [w:] Problemy Jakości, R. 36, nr 10/2004, ISSN 0137-8651, ss. 11-12, Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2004
 • Ł. Sułkowski, J. Gawryś, Rjezulatativnist markjetingowoj promoszczij w oswitnych posługach, [w:] Logistika, nr 499, ss. 217-223, Lwów 2004

Rok 2003

 • Ł. Sułkowski, Zły duch pracy zespołowej, czyli negatywne efekty orientacji wspólnotowej w organizacjach, [w:] Ekonomia, nr 11/2003, ISSN 0137-3056, ss. 150-159, Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, 2003
 • Ł. Sułkowski, Czy rynek można postrzegać jako pole bitwy, [w:] Przegląd Organizacji, nr 10/2003, ISSN 0137-7221, ss. 21-23, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), 2003
 • Ł. Sułkowski, O związkach między kulturą organizacyjną a organizacją uczącą się, [w:] Przegląd Organizacji, nr 4/2003, ISSN 0137-7221, ss. 9-11, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), 2003
 • Ł. Sułkowski, Źródła kryzysów w przedsiębiorstwach rodzinnych, [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, J. Skalik (red.), ISBN 83-919540-5-6, ss. 55-59, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2003
 • Ł. Sułkowski, Poszukiwanie kulturowych korzeni innowacyjności w świetle międzynarodowych badań wzorów kultur organizacyjnych, [w:] Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), ss. 420-432, ISBN 83-7251-389-9, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2003
 • Ł. Sułkowski, Strategie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, J. Jeżak (red.), ISBN 83-913058-3-X, ss. 155-163, Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź, 2003
 • Ł. Sułkowski, Perspectivas de formação a distância no contexto do projeto ‘Brasil e a União Européia’, [w:] «Projeções. Revista de estudos polono-brasileiros», Curitiba Brasil, 1/2003, ss. 101-110, 2003
 • Ł. Sułkowski, Bariery rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, H. Bieniok (red.), ISBN 8372462267, ss. 443-449, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2003
 • Ł. Sułkowski, Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Globalizacja, integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki, Jaki (red.), ISBN 83-907047-2-2, ss. 349-354, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa – Kraków, 2003
 • Ł. Sułkowski, Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie jako przejaw kultury organizacyjnej, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, T. Listwan (red.), ISSN 0324-8445, ss. 254-262, Wydawnictwo, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2003
 • Ł. Sułkowski, Znaczenie wartości rodzinnych dla rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Współczesne Zarządzanie, nr 2/2003, ISSN 1643-5494, ss. 34-43, Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2003
 • Ł. Sułkowski, Directions of Corporate Culture Changes in the Context of Globalisation, [w:] Opportunities of Change, ss. 3-7, Wydawnictwo Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2003
 • Ł. Sułkowski, J. Gawryś, Limitations of Family Entrepreneurship in Poland, [w:] Matieriały iż mieżdunarodnoj nuczno-prakticzjeskoj konfierencji, ss. 41-46, Mińsk, 2003
 • Ł. Sułkowski, Analiza profilów kompetencji zawodowych absolwentów kierunków ekonomicznych w Polsce, [w:] Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich, Dietl (red.), Z. Sapijaszka, ISBN 83-910763-6-9, ss. 115-123, Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź, 2003
 • Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina – analiza praktyk familistycznych w organizacjach w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom IV, Zeszyt 3/2003, ISSN 1733-2486, ss. 153-165, Wydawnictwo SWSPiZ, 2003
 • Ł. Sułkowski, Zastosowanie modeli strategii przedsiębiorstw na rynku politycznym, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom IV, Zeszyt 2, ISSN 1733-2486, ss. 21-28, Wydawnictwo SWSPiZ, 2003
 • Ł. Sułkowski, Marketing – koncepcja uniwersalna czy zrelatywizowana kulturowo?, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom V, Zeszyt 2/2003, ISSN 1733-2486, ss. 151-164, Wydawnictwo SWSPiZ, 2003
 • Ł. Sułkowski, J. Gawryś, Władza organizacyjna i autorytet – przegląd teorii, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom IV, Zeszyt 2/2003, ISSN 1733-2486, ss. 9-20, Wydawnictwo SWSPiZ, 2003
 • Ł. Sułkowski, Rozwój przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Przedsiębiorstwo i Rynek, M. Łaguna (red.), ss. 25-30, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2003
 • Ł. Sułkowski, Strategia w paradygmacie interpretatywnym, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, R. Krupski, (red.), ss. 43-50, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych, 2003
 • Ł. Sułkowski, Zastosowania idei orientacji marketingowej – marketing personalny, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, (red.) D. Kaliszewicz, B. Grzybowska, ISSN 1640-1395, ss. 129-134, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2003
 • Ł. Sułkowski, Źródła siły i słabości przedsiębiorstwa rodzinnego w Polsce, [w:] W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, L. Czarnota, M. Moszkowicz (red.), ISBN 8388469916, ss. 437-446, Wydawnictwo Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2003
 • Ł. Sułkowski, Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami, R. Rutka (red.), ISBN 9788388829789, ss. 361-371, Wydawnictwo Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2003
 • Ł. Sułkowski, Groźne oblicze organizacji – dehumanizacja w zarządzaniu personelem, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, J. Stankiewicz (red.), ss. 125-130, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2003
 • Ł. Sułkowski, Rozrobljenije stratiegji ta wpływ kulturnich zmiennich, [w:] Wisnik, nr 472, ss. 389-392, Wydawnictwo Politechnika Lwowska, Lwów, 2003
 • Ł. Sułkowski, Indiwidualizm ili koljekiwizm. Kulturnaja obuslowljennost organizaszczij koljektiwnogo truda, [w:] „Ekonomika, uprawlljenje, prawo, nr 2, ss. 15-18, Mińsk, 2003
 • Ł. Sułkowski, Problematyka dezintegracji w zarządzaniu, [w:] Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym, J. Adamczyk (red.), ISBN 8371992653, ss. 449-452, Wydawnictwo Politechnika Rzeszowska, Rzeszów-Solina, 2003
 • Ł. Sułkowski, Integracyjna i koercyjna koncepcja organizacji w zarządzaniu, [w:] Zeszyty naukowe nr 1, Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej, ISBN 8391693708, ss. 196-201, Wydawnictwo Naukowe WSEiI, Kraków, 2003
 • Ł. Sułkowski, Przedsiębiorstwa w sieci rodzinnej – czy familizm w organizacjach jest przejawem rozwoju „społeczeństwa sieciowego”, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją, Tom I, Morawski (red.), ss. 59-67, Wydawnictwo Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, 2003
 • M. Al-Noorachi, Ł.Sułkowski, M.Trippner, Strategie marketingowe przedsiębiorstw polskich w procesie integracji europejskiej, [w:] Studia i Monografie, Wydawnictwo SWSPiZ, 2003

Rok 2002

 • Ł. Sułkowski, Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, ISBN 8372850348, ss. 226, Wydawnictwo Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania – Dom Organizatora, Toruń-Łódź, 2002
 • Ł. Sułkowski, Problemy poznawcze opisu kultury organizacyjnej, [w:] Przegląd Organizacji, nr 2/2002, ISSN 0137-7221, ss. 6-10, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), Łódź, 2002
 • Ł. Sułkowski, Kultura organizacyjna w polskich przedsiębiorstwach – perspektywa globalnej unifikacji czy regionalnej dyferencjacji? [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 963, Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, J. Skalik (red.), ISSN 0324-8445, ss. 538-545, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2002
 • Ł. Sułkowski, Kulturowe determinanty strategii i struktur organizacyjnych, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5/2002, ISSN 0860-6846, ss. 16-25, Wydawnictwo Orgmasz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa, 2002
 • Ł. Sułkowski, Kultura organizacyjna – próba oceny znaczenia nurtu kulturowego w zarządzaniu, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – integracja i dezintegracja, nr 928/2002, ISSN 0324-8445, ss. 157-161, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2002
 • Ł. Sułkowski, Rycerze czy partyzanci? Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Personel i Zarządzanie, nr 3/2002, ISSN 1641-0793, ss. 12-15, Wydawnictwo INFOR PL S.A., 2002
 • Ł. Sułkowski, Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji?, [w:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4/2002, ISSN 1641-0874, ss. 9-20, Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2002
 • Ł. Sułkowski, Kształtowanie kultury organizacyjnej – polskie doświadczenia okresu transformacji, [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Borowiecki, A. Jaki (red.), ss. 334-350, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków, 2002
 • Ł. Sułkowski, Kryzys i transformacja kultury organizacyjnej, [w:] Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, B. Kozyra, A. Zelek (red.), ISBN 83-85809-74-0, ss. 93-102, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin, 2002
 • Ł. Sułkowski, J. Gawryś, Konciepcija markietingu w politicznoj diałalnosti, [w:] „Wisnik”, E.W. Krikawskij (red.), ss. 3-8, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, nr 446/2002, Lwów, 2002
 • Ł. Sulkowski, Kulturowa zmienność organizacji, ISBN 83-208-1407-3, ss. 191, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2002
 • Ł. Sułkowski, Corporate culture as a source of competitive advantage, [w:] Proceedings of Congress of Political Economists 2002. Globalisation, Connections and Diversity, ISSN 0141-7789, ss. 269-279, Lisbon, 2002
 • Ł. Sułkowski, Examining relations between corporate culture and communication system, [w:] Proceedings of Congress of Political Economists 2002. Globalisation, Connections and Diversity, ISSN 0141-7789, ss. 269-279, Lisbon, 2002
 • Ł. Sułkowski, Rozrobka stratiegji ta wpływ kulturnych zmiennych, [w:] Marketing and Logistics in the System of Management, ss. 353-355, Wydawnictwo Politechnika Lwowska, Lwów, 2002
 • Ł. Sułkowski, Kultura w zarządzaniu – paradygmat czy metafora, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Problemy funkcjonowania gospodarki polskiej w świetle procesów globalizacji, Kwiatkowska (red.), Tom IV, Zeszyt 1, ISSN 1733-2486, ss. 228-241, Wydawnictwo SWSPiZ Łódź, 2002
 • Ł. Sułkowski, Koncepcje marketingu w działalności politycznej, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Problemy funkcjonowania gospodarki polskiej w świetle procesów globalizacji, (red.) W. Kwiatkowska, Tom IV, Zeszyt 1, ISSN 1733-2486, 242-248, Wydawnictwo SWSPiZ Łódź, 2002
 • Ł. Sułkowski, Kultura – klucz czy wytrych do teorii organizacji?, [w:] Przegląd Socjologiczny, ISSN 0033-2356, ss. 33-41, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002
 • Ł. Sułkowski, Significance of computer skills for employees of companies in Poland – review of shaping skills to use computer tools in business, [w:] Counsellor – profession, passion or calling?, IAEVG Conference, Wydawnictwo Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa, 2002
 • Ł. Sułkowski, Corporate Culture – Description and Researches, [w:] Work Values and Behaviour in an Era of Transformation: the 8th Bi-annual Conference of the International Society for the Study of Work and Organizational Values 24-27th June 2002 Warsaw, Sagie, M. K. Stasiak (red.), ISBN 8387814563, ss. 55-66, Warszawa, 2002
 • Ł. Sułkowski, J. Gawryś, Organizacijna struktura – poniatia i zwiazki z imszimi eliemientami organizacii, [w:] Probliemi ekonomiki ta uprawlinnaja, „Wisnik”, I.M. Pietrowicz (red.), 194-202, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, nr 448/2002, Lwów, 2002

Rok 2001

 • Ł. Sułkowski, System wartości organizacyjnych – wyniki międzynarodowych badań porównawczych, [w:] Przegląd Organizacji, nr 9/2001, ISSN 0137-7221, ss. 21-27, Wydawnictwo TNOiK Warszawa, 2001
 • Ł. Sułkowski, Rola komunikacji międzykulturowej w procesie integracji europejskiej, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 3, Zeszyt 2, Praca zbiorowa J. Różański, Ł. Sułkowski (red.), ISSN 1733-2486, ISBN 978-83-88384516, ss. 386, Wydawnictwo Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2001
 • Ł. Sułkowski, M. Trippner, J. Zrobek, Strategie marketingowe przedsiębiorstw oraz informacyjne podstawy ich formułowania – synteza badań, ss. 60, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2001
 • Ł. Sułkowski, J. Gawryś, Stratiegji rozwitku stosobano w głobalizacji, [w:] „Wisnik”, nr 457/2001, ss. 138-146, Wydawnictwo Politechnika Lwowska, Lwów, 2001
 • J. Gawryś, Ł. Sułkowski, Przegląd strategii przedsiębiorstw w procesie globalizacji, [w:] Globalizacja a funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Opolu, Opole, 2001
 • Ł. Sułkowski, Czy jest możliwe kształtowanie kultury organizacyjnej?, [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 4/2001, ISNN 0137-5466, ss. 99-110, Wydawnictwo Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001
 • Ł. Sułkowski, Systemy wartości organizacyjnych – wyniki międzynarodowych badań porównawczych, [w:] Przegląd Organizacji, nr 9/2001, ISSN 0137-7221, ss. 21-26, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), 2001
 • Ł. Sułkowski, Role przywódcy i kierownika a wzory kierowania, [w:] Folia Sociologica, nr 29/2001, D. Duraj-Walczak (red.), eISSN 2353-4850, ISSN 0208-600X, ss. 189-209, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2001
 • Ł. Sułkowski, Intiegracija i diezintiegracija w organizacii, [w:] Socialno-politiczeskaja stabilnost w Rosijskoj Federaciji i formirowanie sriedniewo kłassa, Materiały Wsierosijskoj Naucznoj Konfieriencii, Moskowskij Gasudarstwiennyj Uniwiersitiet im. M.B. Łomonosowa, Moskwa, 2001
 • Ł. Sułkowski, Kapitał społeczny a sukces w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Polski, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, nr 900/2001, ISSN 0324-8445, ss. 62-65, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2001
 • Ł. Sułkowski, Mietodicznyje woprosy mienadżnenta, [w:] „Wisnik” nr 424, ss. 100-103, Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, Lwów, 2001
 • Ł. Sułkowski, Kulturowe uwarunkowania strategii i struktury organizacji, [w:] Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiębiorstw, K. Krzakiewicz (red.), ISBN 83-909126-8-6, ss. 54-63, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Pile, Poznań-Piła, 2001
 • Ł. Sułkowski, Kapitał kulturowy polskich organizacji – wyniki badań porównawczych, [w:] Kapitał intelektualny – dylematy i wyzwania, A. Pocztowski (red.), ISBN 8388421042, 71-80, WSB-NLU, Nowy Sącz, 2001
 • Ł. Sułkowski, Gospodarka otwarta na wiedzę a organizacje otwarte na zmiany, [w:] Społeczeństwo oparte na wiedzy – wyzwania dla Europy Środkowej i Wschodniej XXI wieku, W. Welfe (red.), Tom 3, nr 3/2001, tom z seminarium, ISBN 8388384511, 101-106, Wydawnictwo PAN Oddział w Łodzi i SWSPiZ, Łódź, 2001
 • Ł. Sułkowski, Perspektywy kształtowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 3, nr 1/2001, W. Kwiatkowska (red.), ISSN 1733-2486, ss. 183-192, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2001
 • Ł. Sułkowski, Koncepcja kształcenia otwartego opartego na platformie internetowej, [w:] Electronic Data Interchange. Electronic Commerce, Niedźwiedziński (red.), ss. 111-115, Łódź-Dobieszków, 2001
 • Ł. Sułkowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, ISBN 9788388384417, ss. 143, Wydawnictwo Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Absolwent”, 2001
 • Ł. Sułkowski, J. Sułkowska, Kształcenie i szkolenie pracowników ZOZ w dobie reformy służby zdrowia, [w:] Finanse i koszty SPZOZ, ss. 59-64, Łódź, 2001
 • Ł. Sułkowski, J. Gawryś, Modele strategii biznesu w sektorze usług medycznych, [w:] Finanse i koszty SPZOZ, ss. 65-71, Łódź, 2001
 • Ł. Sułkowski, R. Patora, Zmiany systemów kształcenia pracowników związane z rozwojem technologii informatycznych, [w:] Nowe profile zawodowe w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, E. Stawasz (red.), ss. 15-25, Łódź, 2001
 • Ł. Sułkowski, Rozwój sektora wyższych szkół niepublicznych, [w:] II Kongres Szkolnictwa Polskiego. Reforma systemu edukacji. Pozytywne i negatywne skutki organizacyjne i społeczne, ss. 1-4, Łódź, 2001
 • Ł. Sułkowski, R. Patora, Rozwój zasobów ludzkich – orientacja na kształcenie pracowników, [w:] Edukacja Ustawiczna Dorosłych, ISSN 1507-6563, ss. 41-46, Wydawnictwo Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, Radom, 2001
 • Ł. Sułkowski, R. Patora, Kształcenie na odległość – przyszłość czy jedna ze ścieżek edukacji?, [w:] Pedagogika Pracy, ss. 91-95, Radom, 2001

Rok 2000

 • Ł. Sułkowski, R. Patora, Wyższa szkoła a rynek pracy, [w:] Pedagogika Pracy, ss. 103-106, Radom 2000
 • Ł. Sułkowski, Dylemat procesu zmiany organizacyjnej: przywództwo charyzmatyczne czy kierowanie zespołowe, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian. Szansa czy zagrożenie?, nr 842, ISSN 0324-8445, ss. 311-321, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 2000
 • Ł. Sułkowski, Otwartość na zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwach związana z kontekstem kultury społeczeństwa, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian. Szansa czy zagrożenie?, nr 842, ISSN 0324-8445, ss. 328-331, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 2000
 • Ł. Sułkowski, Determinanty procesu kierowania, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 2, nr 1/2000, W. Kwiatkowska, H. Sobocka-Szczapa (red.), ISSN 1733-2486, ss. 89-99, Wydawnictwo SWZPiZ, Łódź, 2000
 • Ł. Sułkowski, Kapitał społeczny a konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie Polski, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, (red.) R. Piasecki, ISSN 1733-2486, ss. 27-32, Wydawnictwo SWZPiZ, Łódź, 2000
 • Ł. Sułkowski, Kształcenie i szkolenie pracowników, [w:] Pedagogika Pracy, ss. 107-113, Radom, 2000

Rok 1999

 •  Ł. Sułkowski, Badanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 1, nr 3/1999, W. Kwiatkowska, H. Sobocka-Szczapa (red.), ISSN 1733-2486, ss. 131-142, Wydawnictwo Absolwent, Łódź, 1999
 • Ł. Sułkowski, Próba oceny oczekiwań pracodawców wobec studentów szkół łódzkich, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 1, nr 1/1999, Nauczanie metod ilościowych a potrzeby praktyki gospodarczej, Ł.  Tomaszewicz (red.), ISSN 1733-2486, ss. 105-114, Wydawnictwo Absolwent, Łódź, 1999
 • Ł. Sułkowski, Kultura narodowa i kultura organizacyjna, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 1, nr 3/1999, W. Kwiatkowska, H. Sobocka-Szczapa (red.), ISSN 1733-2486, ss. 87-97, Wydawnictwo Absolwent, Łódź, 1999

Opracowania popularnonaukowe i podręczniki

 • Ł. Sułkowski, Metody doskonalenia jakości w szkolnictwie wyższym, [w:] Przegląd Edukacyjny, nr 3, Łódź 2003, ss. 11-12
 • Ł. Sułkowski, Aktywna rola uczelni na rynku pracy, maszynopis, referat wygłoszony na „I Festiwal Nauki i Sztuki”, Łódź 2001
 • Ł. Sułkowski, Rozwój idei otwartego kształcenia w Polsce, maszynopis, referat wygłoszony na „I Festiwal Nauki i Sztuki”, Łódź 2001

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.