Studia doktoranckie:

 • Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Politechnika Gdańska Wydział Ekonomii, Społeczna Akademia Nauk, Clark University: „Methodology of Research in Social Sciences”, „Epistemology of Management”, „Metodologia nauk społecznych”, „Metodyka badań w naukach o zarządzaniu”
 • Master of Science in Professional Management, MBA: Clark University: „Intercultural Management”, „Strategic Management”, „Theory of Communication”
 • studia I i II stopnia UJ, SAN, Clark University: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Teoria organizacji”, „Zarządzanie strategiczne”, „Marketing”

Recenzent około 20 prac doktorskich:

 • 2018 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 • 19.01.2017 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Zarządzanie sukcesją w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 23.01.2017 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Kultura narodowa a kultura organizacyjna. Metodologiczne aspekty badania kultur organizacyjnych”, Uniwersytet Łódzki
 • 20.12.2016 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Zarządzanie sukcesją w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych” Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 20.01.2016 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Dyfuzja otwartego oprogramowania w przedsiębiorstwach informatycznych”, Akademia Leona Koźmińskiego
 • 30.11.2015 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Społeczno-kulturowe czynniki rozproszenia władzy w uczelniach publicznych (na przykładzie uczelni łódzkich)” Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • 29.09.2015 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Kooperencja w zarządzaniu logistycznym w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce”, Społeczna Akademia Nauk
 • 29.06.2015 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie lobbingu w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową” Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 24.06.2015 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Profil kompetencji interpersonalnych a skuteczne zarządzanie projektami”, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • 14.04.2015 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Kluczowe wartości kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Ocena i kształtowanie”, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 05.11.2014 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Realizacja koprodukcji teatralnych jako przykład zarządzania projektami w działalności kulturalnej”, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • 09.10.2014 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej na przykładzie urzędów miast”, Akademia Leona Koźmińskiego
 • 24.06.2014 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „The influence of culture in the choice of management accounting systems: the case of Ghana and Poland”, Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
 • 22.02.2012 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie nowych koncepcji zarządzania a sprawność publicznych szpitali”, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • 15.11.2011 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Kształtowanie się ubezpieczeniowej oferty produktowej na polskim rynku ochrony zdrowia”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 18.04.2011 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Telepraca jako forma zatrudnienia I organizacji pracy”, Politechnika Częstochowska
 • 01.12.2009 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Finansowe i niefinansowe metody pomiaru oraz prezentacji w sprawozdaniach kapitału intelektualnego”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
 • 28.09.2009 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Determinanty kultury organizacyjnej linii lotniczych w krajach nordyckich i bałtyckich”, Uniwersytet Jagielloński
 • 19.09.2007 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w zarządzaniu strategiczny”, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • 20.01.2005 – recenzja rozprawy doktorskiej pt. „Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym:

 • 27.04.2018 – „Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji”, Akademia WSB; Wydział Nauk Stosowanych
 • 15.09.2014 – „Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect” Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania; Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
 • 05.02.2014 – „Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń” Uniwersytet Jagielloński; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych:

 • 2016 – „Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • 2014 – „Wartości firm rodzinnych w kontekście zarządzania zmianami, konfliktami i podejmowaniem decyzji” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Członek komisji habilitacyjnej:

23.03.2017 – postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

04.02.2016 – postępowanie habilitacyjne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 • Promotor ponad 170 prac magisterskich i licencjackich.
 • Redaktor naukowy 18 prac zbiorowych.
 • Kierownik seminariów doktoranckich, wykłady z zakresu: zarządzania kadrami oraz marketingu w języku polskim i angielskim.

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.