Projekty badawcze:

2017 – 2019 – Kierownik projektu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego –  „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” – Uniwersytet Jagielloński: Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk– projekt realizowany w ramach programu Dialog 0146/2017

2016 – 2018 – Główny wykonawca, koordynator badań, grant Narodowego Centrum Nauki – „Model, typologia i metody pomiaru systemów kontroli w publicznych szpitalach” – Społeczna Akademia Nauk – 2015/17/B/HS4/02747

2015 – 2016 – Kierownik projektu, Narodowe Centrum Nauki – „Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych” – Uniwersytet Jagielloński: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Panel HS4) – 2014/13/B/HS4/01581

2014 – 2015 – Główny wykonawca, Koordynator ds. badań, Narodowe Centrum Nauki, „Interakcje międzykulturowe w filiach zagranicznych korporacji wielonarodowych w ujęciu tradycyjnym i Pozytywnego Potencjału Organizacji” – kierownik projektu Małgorzata Rozkwitalska – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku – 2013/09/B/HS4/00498

2012 – 2014 – Kierownik projektu, Narodowe Centrum Nauki – „Integrated reporting – new communication model of performance and social responsability as a chalange for polish companies”, (Zintegrowane raportowanie – nowy model komunikowania dokonań, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw) – Społeczna Akademia Nauk – 2011/01/B/HS4/04993

2011 – 2013 – Kierownik projektu MNiSW, „Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych w polskich szpitalach”, Uniwersytet Jagielloński, SWSPiZ

2009 – Koordynator badań w projekcie „Pentora” (PARP), „Zarządzanie  przedsiębiorstwami rodzinnymi”, rezultat: raport badawczy, 2 publikacje

2009 – 2010 – Koordynator ds. badań w projekcie ECORYS, „Analiza zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy w perspektywie zmiany gospodarczej”, Polska i Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

2006 – 2007 – SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Inicjatywa Wspólnotowa Unii Europejskiej „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy”, SWSPiZ, rezultat: 1 publikacja

2005 – 2006 – VI Program Ramowy Unii Europejskiej „ADVANCE – Advance Women Participation In Scientific Research”, współpraca badawcza: Donau Universität Krems, Austria, Helsinki Collegium fo Advanced Studies, University of Helsinki, Finland; GGeP-The Graduate Gender Programme, University of Utrecht, the Netherlands; South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bułgaria, rezultat: 3 publikacje złożone do druku, “Nurt feministyczny w naukach o zarządzaniu”, 2007

2005 – 2008 – FS EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa Unii Europejskiej “What Makes the Difference? – Reducing Social and Cultural Barriers in Organizations”, współpraca: The Royal Philanthropic Society Incorporating the Rainer Foundation, Wielka Brytania, rezultat 5 publikacji (dwie obcojęzyczne)

2004 – 2005 – „Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce” – grant KBN 1 H02C 062 27, Kierownik: B. Haus, udział: Ł. Sułkowski, K. Safin, rezultaty: monografia „Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych”, (red.) Ł. Sułkowski, 2005, 8 artykułów)

2003 – 2004 – Projekt własny „Więzi rodzinne w życiu gospodarczym”, grant SWSPiZ, rezultat: monografia „Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym”, TNOiK, 2003

2002 – „ Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego”, udział: J. Gawryś, R. Patora, Czuchraj, rezultat: publikacja 2 artykułów, 2002 – 2004

2001 – 2003 – „Zastosowanie koncepcji marketingu międzykulturowego”, udział: N. Czuchraj, J. Krikawski, współpraca naukowa: SWSPiZ, Politechnika Lwowska, rezultat: publikacja 3 artykułów, 2002 – 2005

1999 – 2002 – Współuczestnictwo w projekcie „Prokonkurencyjne strategie dla Polski”, grant KBN 2H02C 066 24, kierownik projektu – Ryszard Piasecki, rezultat: publikacja w pracy zbiorowej (Studia i Monografie Nr 12 – Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej, SWZPiZ, 2005)

1999 – 2001 – Współuczestnictwo w projekcie „Procesy dostosowawcze w  gospodarce Polskiej do integracji z Unią Europejską”, grant KBN,  kierownik projektu: W. Kwiatkowska, rezultat: publikacja w pracy zbiorowej, 2002

1999 – 2001 – Projekt własny „Badania porównawcze kultur organizacyjnych; Polska, USA, Niemcy, Ukraina i Rosja”, współpraca naukowa: Clark University, Temple University, Cottbus Universitat, Politechnika Lwowska, Uniwersytet im. M. Łomonosowa, grant SWSPiZ, rezultat: monografia „Kulturowa zmienność organizacji”, PWE, 2002

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

© Prof. Łukasz Sułkowski 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.